My School Włocławek

Regulaminy

Regulamin całorocznych kursów językowych

1. My School Centrum Szkoleniowo – Językowe we Włocławku (dalej: My School) jest otwarte przez cały rok. Naukę można rozpocząć w dowolnym okresie na minimum 1 miesiąc.
2. Kwalifikacja słuchaczy na kursy języka angielskiego oraz na kursy języka niemieckiego odbywa się na podstawie bezpłatnego testu. Osoby decydujące się na naukę od podstaw nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego.
3. Zajęcia odbywają się w 5 – 12 osobowych grupach. Zajęcia 3-4 osób są zajęciami w grupach mini. Zajęcia 1- 2 osób są zajęciami indywidualnymi. Liczy się ilość słuchaczy zapisanych do grupy i uiszczających opłaty, a nie ilość słuchaczy obecna na zajęciach.
4. Zajęcia prowadzone są przez różnych lektorów wg określonego harmonogramu.
5. Nowy Słuchacz (po uzupełnieniu formularza wpisowego i podpisaniu oświadczenia zapoznania się z niniejszym regulaminem) może skorzystać z promocji „tydzień zajęć za darmo”, co oznacza, że od momentu przypisania do danej grupy, może uczęszczać na zajęcia przez 1 tydzień kalendarzowy bez dokonywania jakichkolwiek opłat (oferta ta nie dotyczy zajęć indywidualnych, zajęć w grupach mini, kursów dla maturzystów, kursów dla dzieci i młodzieży, intensywnych kursów języka angielskiego).
6. Terminy płatności za kurs:
- pierwsza płatność – na pierwszych zajęciach po wykorzystaniu lekcji darmowych
- kolejne płatności – najpóźniej w dniu pierwszych zajęć przypadających w miesiącu, za który dokonywana jest płatność (terminarz opłat znajduje się na tablicy ogłoszeń).
7. Słuchacz dokonuje opłaty za cały miesiąc z góry (wg obowiązującego cennika) i w przypadku, gdy nie zgłosi się na zajęcia, niewykorzystane godziny nie podlegają odliczeniom ani zwrotom. W przypadku zajęć indywidualnych zajęcia nie przepadają, pod warunkiem, że Słuchacz zawiadomi sekretariat My School na minimum 1 dzień wcześniej przed umówionym terminem zajęć. Zajęcia odwołane muszą zostać odrobione w przeciągu 30 dni.
8. Zajęcia, które nie odbyły się z winy My School zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z większością słuchaczy.
9. W przypadku, gdy słuchacz chce przerwać naukę, może skorzystać z możliwości jej zawieszenia. O fakcie tym zobowiązany jest powiadomić sekretariat My School w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chce naukę zawiesić lub z niej zrezygnować (np. najpóźniej 31 maja, jeśli od czerwca chce zawiesić naukę lub zrezygnować). W przypadku osób niepełnoletnich, pismo dotyczące rezygnacji lub zawieszenia muszą sporządzić rodzice lub opiekunowie. Druki zawieszenia i rezygnacji dostępne są w biurze. Liczy się data dostarczenia pisma do sekretariatu My School.
10. W sytuacji, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej 5, grupa może zostać rozwiązana, a My School proponuje słuchaczom inną grupę o podobnym poziomie zaawansowania lub dokonuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystane lekcje. Jeśli jednak słuchacze wyrażą chęć pozostania w małej grupie, opłata za kurs zostanie podwyższona zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11. Każdy etap kursu języka angielskiego prowadzonego i języka niemieckiego prowadzonego kończy się egzaminem pisemnym. Słuchaczowi przysługują 2 możliwości poprawy, jednakże egzamin musi być zaliczony najpóźniej w ciągu miesiąca od pierwszego terminu. Jeżeli słuchacz nie poprawi egzaminu, lektor ma prawo przesunąć taką osobę o jeden poziom niżej.
12. Słuchacz zobowiązany jest do posiadania na zajęciach podręcznika wskazanego przez lektora.
13. My School, na życzenie Słuchacza, wystawia Certyfikaty świadczące o poziomie zaawansowania kursanta.
14. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest jednocześnie wyrazem akceptacji niniejszego Regulaminu.


Regulamin kursów dla młodzieży

1. Niniejszy regulamin dotyczy kursów języka angielskiego dla młodzieży w wieku 10 – 16 lat – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny, prowadzonych przez My School Centrum Szkoleniowo-Językowe (dalej: My School)
2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie bezpłatnego testu. Nie dotyczy to grup od podstaw.
3. Zajęcia odbywają się w 5 – 12 osobowych grupach. Zajęcia 3-4 osób są zajęciami w grupach mini. Zajęcia 1- 2 osób są zajęciami indywidualnymi. Liczy się ilość uczniów zapisanych do grupy i uiszczających opłaty, a nie ilość uczniów obecna na zajęciach.
4. Zajęcia prowadzone są przez różnych lektorów wg określonego harmonogramu.
5. Terminy płatności za kurs: najpóźniej w dniu pierwszych zajęć przypadających w miesiącu, za który dokonywana jest płatność (terminarz opłat znajduje się na tablicy ogłoszeń).
6. Rodzic/Opiekun dokonuje opłaty za kurs dziecka za cały miesiąc z góry (wg obowiązującego cennika). W przypadku, gdy dziecko nie zgłosi się na zajęcia, niewykorzystane godziny nie podlegają odliczeniom ani zwrotom.
7. Zajęcia, które nie odbyły się z winy My School zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z większością rodziców/opiekunów.
8. W przypadku, gdy uczeń chce przerwać naukę, może skorzystać z możliwości jej zawieszenia. O fakcie tym rodzic/opiekun zobowiązany jest powiadomić sekretariat My School w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chce naukę zawiesić lub z niej zrezygnować (np. najpóźniej 31 maja, jeśli od czerwca chce zawiesić naukę lub zrezygnować). Rezygnacji ani zwieszenia nie trzeba zgłaszać na miesiące lipiec i sierpień – uważane za przerwę wakacyjną, jeśli uczeń po wakacjach (tzn. od września) będzie kontynuował naukę. Druki zawieszenia i rezygnacji dostępne są w biurze. Liczy się data dostarczenia pisma do biura My School.
9. W sytuacji, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej 5, grupa może zostać rozwiązana, a My School proponuje uczniom inną grupę o podobnym poziomie zaawansowania lub dokonuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystane lekcje. Jeśli jednak rodzice/opiekunowie uczniów wyrażą chęć pozostania dzieci w małej grupie, opłata za kurs zostanie podwyższona zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. Każdy etap kursu języka angielskiego prowadzonego kończy się egzaminem pisemnym. Uczniowi przysługują 2 możliwości poprawy, jednakże egzamin musi być zaliczony najpóźniej w ciągu miesiąca od pierwszego terminu. Jeżeli uczeń nie poprawi egzaminu, lektor ma prawo przesunąć taką osobę o jeden poziom niżej.
11. My School wystawia, na życzenie ucznia, Certyfikaty świadczące o poziomie zaawansowania kursanta, jak również Zaświadczenia o uczęszczaniu na kurs językowy.
12. My School zastrzega sobie prawo do kontaktów telefonicznych z rodzicem/opiekunem ucznia związanych z organizacją kursu.
13. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zakupu podręcznika wskazanego przez lektora.
14. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest jednocześnie wyrazem akceptacji niniejszego Regulaminu.

Regulamin kursów dla dzieci

1. Niniejszy regulamin dotyczy kursów języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-7 lat (zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 lekcji) oraz 8-11 lat (zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 lekcje) prowadzonych w My School Centrum Szkoleniowo-Językowym we Włocławku (dalej: My School)
2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie bezpłatnego testu. Nie dotyczy to grup od podstaw.
3. Zajęcia odbywają się w 5 – 10 osobowych grupach. Zajęcia 4 osób lub mniej uważane są za zajęcia w grupach mini lub zajęcia indywidualne.
4. Terminy płatności za kurs: najpóźniej w dniu pierwszych zajęć przypadających w miesiącu, za który dokonywana jest płatność (terminarz opłat znajduje się na tablicy ogłoszeń).
5. Opłata dokonywana jest za cały miesiąc z góry (wg obowiązującego cennika) i w przypadku, nieobecności na zajęciach, niewykorzystane godziny nie podlegają odliczeniom ani zwrotom.
6. Zajęcia, które nie odbyły się z winy My School, zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z większością rodziców / opiekunów.
7. W przypadku, gdy rodzic/opiekun chce zawiesić lub przerwać naukę dziecka, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sekretariat My School w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, od którego chce zawiesić lub przerwać naukę (np. najpóźniej 31 maja, jeśli od czerwca chce zawiesić naukę lub zrezygnować). Rezygnacji ani zwieszenia nie trzeba zgłaszać na miesiące lipiec i sierpień – uważane za przerwę wakacyjną, jeśli uczeń po wakacjach (tzn. od września) będzie kontynuował naukę. Druki zawieszenia i rezygnacji dostępne są w biurze. Liczy się data dostarczenia pisma, a nie jego sporządzenia.
8. W sytuacji, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej 5 osób, grupa może zostać rozwiązana, a My School proponuje uczniom inną grupę o podobnym poziomie zaawansowania lub dokonuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystane lekcje. Jeśli jednak rodzicie/opiekunowie uczniów wyrażą chęć pozostania w małej grupie, opłata za kurs zostanie podwyższona.
9. Każdy etap kursu języka angielskiego kończy się sprawdzeniem wiedzy.
10. Na koniec roku szkolnego, na ostatnich zajęciach przed przerwą wakacyjną, uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat.
11. My School zastrzega sobie prawo do kontaktów telefonicznych z rodzicem/opiekunem dziecka związanych z organizacją kursu.
12. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do zakupu podręcznika wskazanego przez lektora.
13. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest jednocześnie wyrazem akceptacji niniejszego Regulaminu.

Powrót do KURSY JĘZYKOWE