Agata Wiśniewska

Agata Wiśniewska

Trener umiejętności społecznych, Trener ręki, Trener szybkiego czytania, Pedagog, Doradca zawodowy, Terapeuta pedagogiczny, Socjoterapeuta, Nauczyciel dyplomowany, Konsultant metodyczny

Agata Wiśniewska od 2007 roku jest trenerem szybkiego czytania w My School. Od 2008 roku pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego (w Gimnazjum nr 4 we Włocławku, a od 2017 w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku). W ramach rozwoju zawodowego uczestniczy w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Posiada uprawnienia do prowadzenia:
• Treningu Umiejętności Społecznych w tym socjoterapeutycznych,
• Treningu Ręki wraz z diagnozą,
• Zajęć Rewalidacyjnych,
• Kursów szybkiego czytania, zapamiętywania i koncentracji,
• Zajęć terapeutycznych w tym wspierających rozwój dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń,
• Doradztwa edukacyjno -zawodowego,
• Wychowania do życia w rodzinie,
• Zajęć rozwijających umiejętności artystyczne.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Mediacje rodzinne. Wiedzę i umiejętności wykorzystuje podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.
Od 2008 roku prowadzi Teatr Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony, który był wielokrotnie nagradzany na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim.
Jej atutem jest indywidualne podejście do potrzeb każdego z uczestników zajęć. Dostosowuje treści i ich przekaz do możliwości uczniów. Często zadaje pytanie po co? Dąży do zaciekawienia uczniów przekazując im wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w praktyce.

kursy szybkiego czytania

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, ZAPAMIĘTYWANIA I KONCENTRACJI
dla dzieci 7-11 lat

Uczymy dzieci jak uczyć się łatwo i skutecznie.
Dzieci po kursie mają lepsze oceny w szkole i lepiej sobie radzą w życiu.
Kurs przeznaczony jest dla każdego dziecka w wieku od 7 do 11 lat.

Skrócony program kursu:
1. Nauka efektywnego, szybkiego czytania z dużym zrozumieniem czytanego tekstu
2. Techniki uczenia się przyspieszające i ułatwiające naukę
3. Trening pamięci
4. Zastosowanie technik pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie dat, pojęć, słówek itp.
5. Nowoczesne sposoby nauki ortografii (pomoc dla dyslektyków i nie tylko)
6. Nauka logicznego myślenia
7. Ćwiczenia poprawiające zdolność koncentracji
8. Tworzenie notatek nieliniowych do przedmiotów szkolnych, które pomagają lepiej zapamiętywać i przypominać informacje
9. Trening twórczego myślenia i rozwijania wyobraźni
10. Zasady organizacji czasu i planowania nauki
11. Praktyczne radzenie sobie z emocjami
12. Ćwiczenia rozwijające emocjonalnie
13. Kinezjologia edukacyjna
14. Nauka radzenia sobie w sytuacjach stresujących
15. Kształtowanie umiejętności społecznych
16. Trening podnoszący wiarę we własne możliwości

Kurs obejmuje 8 miesięcy nauki
Zajęcia z trenerem 1 raz w tygodniu (po 90 minut)

Zapraszamy do kontaktu


Szczegółowy cennik Kliknij tutaj

kurs szybkiego czytania

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, ZAPAMIĘTYWANIA I KONCENTRACJI
dla młodzieży

Po kursie:

1. Pięć razy szybciej czytasz ze zrozumieniem (nasze doświadczenie pokazuje, że taka prędkość to minimalna poprawa)
2. Wiele razy szybciej przyswajasz wiedzę i uczysz się języków obcych
3. Masz lepsze wyniki w szkole, na studiach i w pracy
4. Zyskujesz więcej wolnego czasu dla siebie i najbliższych
5. Nie odczuwasz problemów dyslektycznych
6. Sprawniej pracuje Twój intelekt

Skrócony program kursu:
1. Nauka technik szybkiego czytania z zachowaniem lub poprawą zrozumienia czytanego tekstu
2. Techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie i przypominanie
3. Ćwiczenia usprawniające koncentrację nawet o 300 %
4. Techniki szybkiego uczenia się pozwalające skrócić czas nauki o połowę
5. Nauka nowoczesnego notowania nieliniowego - tzw. mapy myśli
6. Strategie uczenia się (systemy powtórkowe)
7. Techniki motywacyjne (na podstawie NLP)
8. Techniki zarządzania swoim czasem
9. Techniki radzenia sobie ze stresem (techniki relaksacyjne)
10. Elementy treningu aktywizacyjnego i wiele innych metod przydatnych w nauce i w życiu zawodowym.
11. Wszechstronny trening pamięci: fotograficznej, krótkotrwałej operacyjnej i długotrwałej dostępnej

Kurs obejmuje 2 miesięce nauki
Zajęcia z trenerem 2 razy w tygodniu (po 90 minut)


Zapraszamy do kontaktu


Szczegółowy cennik Kliknij tutaj


Terapia ręki

Terapia ręki - zajęcia indywidualne

Terapia ręki są to zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, których rozwój motoryczny jest zaburzony. Spotkania mają charakter indywidualny, gdyż terapia jest nakierowana na specjalne potrzeby dziecka. Podczas zajęć prowadzone będą ćwiczenia między innymi z zakresu motoryki dużej i małej, kontroli postawy i lokomocji, schematu ciała, koordynacji wzrokowo -ruchowej, a przez to doskonalenia pisania. Celem głównym terapii jest dostarczenie dziecku wzorców, które wpłyną nie tylko na ładne pismo, ale również na automatyzmy w czytaniu i koordynację ruchową.
Podczas terapii prowadzący dokona diagnozy, a następnie przygotuje plan ćwiczeń zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. Czas trwania terapii jest zależny od zaistniałego problemu, a także zaangażowania w ćwiczenia w domu.
Terapię ręki prowadzą pedagodzy - certyfikowani specjaliści mający uprawnienia do diagnozowania.
Cykl terapeutyczny trwa 4 spotkania po 45 minut.
Przed pierwszymi zajęciami niezbędne jest spotkanie diagnostyczne.

Korzyści dla uczestników zajęć:

• osiągnięcie całkowitej dojrzałości ruchowej palców,
• doskonalenie złożoności i precyzji ruchów,
• rozwijanie umiejętności równowagi podczas wykonywania ruchu,
• prawidłowa praca rąk poprzez dysocjację kciuka i reszty palców,
• koordynacja w zakresie oko ręka,
• pozytywne doświadczenia w zakresie grafomotoryki.

Zapraszamy do kontaktu


Szczegółowy cennik Kliknij tutaj


Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych - zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych obejmuje cykl 15 spotkań po 90 minut raz w tygodniu w sobotę. Po każdych zajęciach odbywają się konsultacje z opiekunami.
Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających trudności z komunikacją, relacjami rówieśniczymi, interakcjami społecznymi, emocjami, samoświadomością i samooceną. Zajęcia odbywają się w grupach do 6 osób i są prowadzone przez dwóch pedagogów - certyfikowanych trenerów umiejętności społecznych.
Do grup rekrutowane są dzieci i młodzież w podobnym wieku, które mają zbliżone problemy w funkcjonowaniu społecznym. Program dla grupy jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. Prowadzący dokonują kwalifikacji do grupy na podstawie indywidualnych spotkań z terapeutą, obserwacji dziecka, rozmowy z opiekunami i analizy przedstawionej przez nich dokumentacji.
Głównym celem zajęć jest korekcja zachowań trudnych poprzez analizę przyczynowo - skutkową i określenie potrzeb dziecka oraz dostarczenie mu sposobów, akceptowalnych społecznie, osiągnięcia swoich potrzeb. Podczas zajęć dzieci i młodzież będą doskonalić umiejętności nawiązywania przyjaźni, radzenia sobie z uczuciami, alternatywnych sposobów radzenia sobie z agresją i ze stresem. Wszystkie te umiejętności są uczniom niezbędne w szkole.

Korzyści dla uczestników zajęć:

• pokonanie własnych barier i słabości, aby móc osiągać sukcesy,
• nabycie umiejętności społecznych, aby w przyszłości nawiązywać trwałe relacje,
• nawiązywanie prawidłowych relacji rówieśniczych i rodzinnych, a także polepszenie dotychczasowych,
• odkrywanie własnych talentów,
• stanie się osobą asertywną i umiejącą współpracować w grupie,
• zyskanie samodzielności,
• rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób, oraz prawidłowa reakcja na nie,
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i umiejętność rozpoznawania ich źródła.

Zapraszam do kontaktu


Szczegółowy cennik Kliknij tutaj


...


My School Centrum Szkoleniowo-Językowe

ul. Wysoka 15 b, 87-800 Włocławek
tel. 54 234 66 95 lub 502 542 243
e-mail: biuro@myschool.com.pl
Zapisy online: kliknij TUTAJ
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 20:00

Nr konta bankowego: 58 1940 1076 5229 7973 0000 0000