My School Włocławek

Projekty EFS

Kursy angielskiego Metodą Callana

Kursy angielskiego KIDS English

Kursy niemieckiego Direkte Methode

Językowe kursy specjalistyczne

Projekty EFS

Trenerzy, lektorzy oraz doradcy zawodowi My School Centrum Szkoleniowo-Językowego mieli przyjemność prowadzić zajęcia w ramach następujących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


------------------------------------


Kwalifikacje i doświadczenie dla młodych - projekt realizowany na terenie województwa kujawsko - pomorskiego od lipca 2020 do czerwca 2021.

O projekcie
Celem głównym projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z woj. kujawsko – pomorskiego w okresie 01.07.2020 - 30.06.2021r. poprzez wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Pobierz Formularz zgłoszeniowy
Pobierz Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie

Bieżące informacje i rekrutacje - dostępne na profilu projektu na Facebook'u
Strona Projektu na Facebook'u - kliknij po więcej informacji

Efekty, które osiągną uczestnicy:
- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 10 osób,
- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu: 22 osoby,
- Odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę: 42 %,
- Odsetek osób niekwalifikujących się do osób w najtrudniejszej sytuacji, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę: 57 %.

Adresaci projektu
Do udziału w projekcie zapraszamy 40 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z województwa kujawsko – pomorskiego, w tym:
- 40 osób biernych zawodowo, należących do kategorii NEET
- min. 50% - 20 osób z niepełnosprawnościami i/lub osób o niskich kwalifikacjach,
- min. 30% - 12 osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno -gospodarcze,
Do skorzystania ze wsparcia zapraszamy byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego (cel tematyczny 9 w RPO).
Natomiast z udziału w projekcie są wyłączone osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER.

Wsparcie oferowane w ramach projektu
IPD (Indywidualny Plan Działania) – obejmuje identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
Pośrednictwo pracy – wsparcie o charakterze ciągłym;
Szkolenia zawodowe – wysokiej jakości szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji;
Staże zawodowe – 3 miesięczne staże przewidziane dla 60% osób tj. 24 osób.

Dodatkowe korzyści
Stypendium szkoleniowe 6,89 zł/godz. (netto)
Stypendium stażowe 1.033,68 zł/m-c (netto)
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż
Wyżywienie podczas szkoleń stacjonarnych
Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje/kompetencje

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja
Rekrutacja otwarta, prowadzona w sposób ciągły na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w okresie od lipca 2020r. do lutego 2021r.
O udział w Projekcie ubiegać może się wyłącznie osoba fizyczna, która w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria:
- wiek 15-29 lat;
- osoba bierna zawodowo;
- przynależność do kategorii młodzieży NEET;
- miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- osoba nie należąca do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. POWER,
- podanie danych, o których mowa w załączniku 1 i 2 do rozporządzenia EFS (tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenia),
- zobowiązanie do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu.

Zgłoszenie do projektu
Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie dokumentów rekrutacyjnych:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenia
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, spełnienia warunków uczestnictwa oraz uzyskanych punktów za kryteria pierwszeństwa.

Punkty za kryteria pierwszeństwa:
10 pkt. – osoby, które korzystały ze wsparcia włączenia społecznego projektów w ramach celu tematycznego 9 RPO 2014-2020 (gwarancja udziału w projekcie);
10 pkt. – osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie do ISCED 3 włącznie);
10 pkt - osoby z niepełnosprawnościami;
10 pkt. - osoby zamieszkujące (wg KC) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze;
10 pkt. – kobiety.

Biuro projektu:
87-800 Włocławek
ul. Wysoka 15b
tel. 54/ 236 61 97, 502 542 243
e-mail: projekt.ms@myschool.com.pl

--------------------------------------------------------------


Projekt realizowany od czerwca do września 2015 w województwie wielkopolskim


Projekt realizowany na terenie całego kraju od grudnia 2013 do czerwca 2015 - zapraszamy firmy do zgłaszania grup zamkniętych


Projekt realizowany na terenie całego kraju od marca 2014


Projekt realizowany w województwie zachodniopomorskim od stycznia do lipca 2013 roku


Projekt realizowany w województwie kujawsko-pomorskim od kwietnia 2011 do marca 2013.


Projekt realizowany w województwie kujawsko-pomorskim od lutego do listopada 2011.


Projekt realizowany w województwie kujawsko-pomorskim od lutego do listopada 2011.


Projekt realizowany w województwie kujawsko-pomorskim od listopada 2009 do lipca 2010.